Nauka
EmiliaSzumilo.blog.interia.pl/nauka/ 

W blogu
Home
Wiersze
Poezja
Proza
Proza poetycka
Recenzje
Galeria
Nauka 
Biznes
Informatyka
Gify   
O mnie 

Linki wł.
Eduskrypt
Oświata 03
Oświata 04
WSSE 03
WSSE 04

Linki edu.
Psychologia
Socjologia
Przedsiębiorczość
Rejestracja firmy
Sektor biznesu
Mikroekonomia
Makroekonomia
Bankowość
Elementy prawa
Unia Europejska
Encyklopedia

Linki org.
Tanipol
Finances
Centrum
Edu-Com
Poradnia

Linki com.
Sklep
Księgarnia

Treść strony:
Opracowania
Pytania
Ćwiczenia
Na wesoło

Archiwum
Rok 2015
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2014
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2013
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2012
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2011
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2010
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2009
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2008
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2007
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczen
Rok 2006
Grudzień
Listopad
[ Październik ]
Wrzesień
Statystyki
Ilość czytelników:
 
21321
Ilość komentarzy:
 
18
Ilość wpisów:
 
0
Dodaj punkt.
Liczba punktów:
 
437
Księga gości
 

                                                                                                              ! ! !    N i e b i e s k a    l i n i a


Wycieczki, Bilety lotnicze, Karty bankowe, Konta bankowe, Kredyty, Produkty kredytowe dla firm, Leasing, IKE, Porady prawne, Doradztwo kredytowe, Programy komputerowe, Książki, E-booki, Aukcje

Życie doświadcza wszystkich. Problemy z pracą, jej znalezieniem, nauką. Wysoki wskaźnik konkurenacji. Poszerzający się rynek prywatnych małych i średnich przedsiębiorstw. Nieunikniony przymus ciągłej nauki, dokształcania, poszerzania horyzontów i własnego nieustannego działania. Ciągłe skarżenie się na brak odpowiednich informacji oraz dostępu do źródeł.
W celu zapoznania z wieloma istotnymi tematami, pomocy w ich zrozumieniu, przygotowany został niniejszy blog do lektóry którego serdecznie wszystkich zapraszam.
Na łamach blogu poruszane będą tematy z zaresu ekonomii, marketingu, zarządzania, przedsiębiorczości i finansów.
Mam nadzieję, iż zaczerpnięte stąd informacje przydadzą się zarówno uczniom, studentom jak i początkującym przedsiębiorcom. Życzę miłej lektury oraz zapraszam do komentowania i oddawania na bloga głosów. Jednocześnie zastrzegam sobie wszelkie prawa autorskie związane z prezentowanymi pracami. Jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie, przetwarzanie bez pisemnej zgody autora surowo zabronione.

Komputerowe gry ekonomiczne.                                       Trawian.                              

Notki
DOCHÓD NARODOWY (DN) 12 październik 2006
Kolejnym miernikiem sytuacji panującej na rynku gospodarczym jest Dochód Narodowy (DN). Obliczamy go poprzez odjęcie od Produktu Narodowego Netto podatków pośrednich (TE). Do podatków pośrednich zaliczamy podatki dochodowe, majątkowe, spadkowe. W celu tym możemy posłużyć się jednym z poniższych wzorów.
DN = PNN - TE
DN = C + G + IN + NEX - TE
DN = C + G + (IB - A) + (EXP - IMP) - TE
DN = PNB - A - TE 

Dochód Narodowy rozpatrujemy w dwojaki sposób:
1. Pierwszego spojrzenia dokonuje się z punktu widzenia źródeł pochodzenia czynników produkcji. DN określa się wówczas jako przychód powstający w wyniku produkcyjny.
2. Drugiego ujęcia dokonuje się z punktu widzenia przedsiębiorstw. DN jest wówczas kosztem użycia tych czynników produkcji.
Jednakże w rozpatrując Dochód Narodowy od strony czynników produkcji należy pamiętać, iż nie ukazuje on rzeczywistych dochodów jakie otrzymuje społeczeństwo. Nieścisłość ta spowodowana jest istnieniem pewnych kosztów, które wchodzą w skład czynników produkcji, ale nigdy nie wpływają do gospodarstw domowych. Do grupy tej należą między innymi: ubezpieczenia społeczne, podatki społeczne, nie rozliczone zyski społeczeństw. Z drugiej natomiast strony konsumenci otrzymują od strony Państwa transfery rządowe oraz przekazy transferowe przedsiębiorstw, które w DN są nieujęte. Należą do nich, czyli: emerytury, renty socjalne, zasiłki, subwencje, dotacje.
Produkt Krajowy i Produkt Narodowy 12 październik 2006
Najczęściej wykorzystywanymi do analizy ekonomicznej gospodarki krajowej wskaźnikami są Produkt Krajowy i Produkt Narodowy oznaczane symbolami PK i PN. Obydwie miary określają ilość wyprodukowanego produktu. Różnica w miarach polega na uwzględnieniu pochodzenia produktu. Produkt Krajowy (PK) oznacza sumę produktów wytworzonych w kraju. W obliczaniu Produktu Krajowego nie ma znaczenia kto go wyprodukował lub dlaczego. Nie ma znaczenia też jaka firma podjęła się tej produkcji lub z czyich środków. Istotną rolę odgrywa jedynie miejsce produkcji. Aby koszt produkcji mógł zostać zakwalifikowany do kosztów Produktu Krajowego musi być wytworzony na terenie kraju. W odróżnieniu od Produktu Krajowego w liczeniu Produktu Narodowego nie uwzględniamy terenu na którym produkt został produkowany. Ma natomiast znaczenie kto wyprodukował. Produkt Narodowy (PN) to ten produkt, który został wyprodukowany przez obywateli danego narodu, bez względu w jakim miejscu i w jakim kraju. 

Produkt Narodowy (PN)
Produkt Narodowy jest główną, podstawową miarą gospodarki narodowej.
Liczymy go dodając do siebie wydatki konsumpcyjne (C), wydatki rządowe na zakup dóbr i usług (G), krajowe inwestycje prywatne (I) i eksport netto (NEX).
PN = C +G +I + NEX
NEX = EXP - IMP 

Produkt Krajowy (PK)
Produkt Krajowy jest drugą z najważniejszych miar gospodarki. Liczymy go bardzo podobnie jak Produkt Narodowy. Nie uwzględniamy jedynie exportu.
PK = C +G +I 


Produkt Narodowy Brutto i Netto.
Wyróżniamy Produkt Narodowy Brutto (PNB) i Produkt Narodowy Netto (PNN). Różnica pomiędzy Produktem Narodowym Brutto (PNB), a Produktem Narodowym Netto (PNN) tkwi w amortyzacji. Produkt Narodowy Brutto uwzględnia inwestycje brutto czyli inwestycje netto + amortyzacja. Produkt Narodowy Netto ujmuje inwestycje netto, czyli inwestycje brutto pomniejszone o amortyzację.
PNB = C + G + IB + NEX IB = IN + A
PNN = C + G + IN + NEX IN = IB - A
lub
PNB = C + G + (IN + A) + (EXP - IMP)
PNN = C + G + (IB - A) + (EXP - IMP)

Produkt Krajowy Brutto i Netto.
Podobnie jak w przypadku Produktu Narodowego również w przypadku Produktu Krajowego wyróżniamy Produkt Krajowy Brutto i Produkt Krajowy Netto. Różnicą pomiędzy nimi, podobnie jak poprzednio jest amortyzacja uwzględniana lub nieuwzględniana w inwestycjach.
PKB = C + G + IB
PKN = C + G + IN
lub
PKB = C + G + (IN + A)
PKN = C + G + (IB - A)
Bezrobocie i jego odmiany 12 październik 2006

Bezrobocie jest to stan pozostawania bez pracy, czynnego jej poszukiwania przez osoby chcące i mogące pracować, zarejestrowanie w Urzędzie Pracy. Do najczęściej wymienianych przez ekonomistów rodzajów bezrobocia należą: 

Bezrobocie strukturalne. Występuje w warunkach zmieniającego się popytu i podaży. Które dotyczy głównie osób posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynkowych. Powstaje w sytuacjach rozbieżności kwalifikacji podażodawców pracy i popytu na istniejących na rynku specjalistów.
Bezrobocie klasyczne występuje wówczas kiedy płace i ceny dóbr powodują pełne zatrudnienie na rynku. Pojawia się wówczas kiedy płace utrzymywane są na poziomie przewyższającym równowagę popytowo-podażową, czyli na wykresie jej poziom utrzymuje się powyżej punktu równowagi.
Bezrobocie frykcyjne jest to bezrobocie przymusowe dotykające niesprawne grupy społeczne oraz osoby bez koniecznych do aktywności zawodowej kwalifikacji. Wielkość tego rodzaju bezrobocia jest zmienna jednakże nie można go zmniejszyć lub zlikwidować ze względu na rodzaj dotkniętych nim osób. Do grupy osób bezrobotnych dotkniętych bezrobociem frykcyjnym należą niepełnosprawni fizycznie i umysłowo oraz osoby zmuszone do zmiany wyuczonego i wykonywanego zawodu, całkowitego przekwalifikowania się lub do pogłębienia wiedzy.

Jednakże pod wpływem zmieniających się determinantów ukształtowały się również inne rodzaje - Bezrobocia, a ich liczba wciąż rośnie. Obecnie należą do nich między innym:
- Bezrobocie długoterminowe
- Bezrobocie krótkoterminowe
- Bezrobocie naturalne
- Bezrobocie przymusowe
- Bezrobocie sezonowe 
- Bezrobocie ukryte
- Bezrobocie technologiczne
- Bezrobocie koniunkturalne

Liczba bezrobotnych jest to liczba osób pozostających bez pracy, chcących pracować, mogących pracować, pozostających bez zatrudnienia, a jednoczenie zarejestrowani jako bezrobotni. Osobą należącą do którejkolwiek z powyższych grup bezrobotnych jest każda osoba, która pozostaje bez pracy, jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu, nie ucząca się w szkole dziennej, zarejestrowana w urzędzie pracy.
Wielkość bezrobocia występującego w gospodarce mierzy się za pomocą określonego wzoru wyznaczającego stopę bezrobocia. Stopą bezrobocia nazywamy miarę poziomu bezrobocia. Dla zrozumienia możemy podać kilka innych przykładów miar.
Stopę bezrobocia oblicza się jako stosunek liczby bezrobotnych do ludzi stanowiących siłę roboczą w wyraża się w procentach.
Stopa bezrobocia = (Liczba bezrobotnych / Zasoby siły roboczej) * 100

Postrzegając dylemat z drugiej strony należy zauważyć, iż większa część społeczeństwa wchodzi w skład tak zwanych zasobów siły roboczej. Pojęciem tym określamy grupę osób mogących i chcących pracować. Do zasobów siły roboczej zaliczamy pełen kapitał zasobów ludzkich, nie uwzględniający grup społecznych nie chcących i nie muszących pracować. Należą do niej osoby pracujące we wszystkich zawodach bez względu na rodzaj umowy oraz osoby poszukujące pracy. Grupę tą będącą wycinkiem osób w wieku produkcyjnym, która uznała za słuszne podjęcie pracy zarobkowej, czyli jednocześnie podjęła decyzję o wejściu w skład siły roboczej nazywamy stopą aktywności zawodowej. Do zasobów siły roboczej nie należą natomiast przedsiębiorcy, emeryci nie chcący dodatkowo pracować, renciści, osoby chore, kalekie, osoby bogate utrzymujące się z posiadanego dobytku i nie chcące dodatkowo pracować, narkomani. Odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy, chcącej i mogącej pracować nazywamy stopą bezrobocia.
Naturalna stopa bezrobocia jest to stopa bezrobocia występujące wówczas, gdy rynek pracy znajduje się w pełnej równowadze. Oznacza to, iż poziom popytu i podaży występujące na rynku pracy równoważą się, czyli występują w tej samej ilości. Występujący poziom bezrobocia przy zerowej stopie wzrostu wydajności pracy wpływa na brak zmian cen i płac realnych oraz na pełne wykorzystanie kapitału wytwórczego.

Różnoroność przedsiębiorstw działających na rynku 12 październik 2006
Przedsiębiorstwem nazywamy jednostkę gospodarczą, której celem jest maksymalizacja zysków uzyskanych z prowadzonej działalności.

Wyróżniamy przedsiębiorstwa:
 państwowe i prywatne,
 usługowe, produkcyjne i handlowe
 mikoro, małe, średnie i duże

Ze względu na kryterium branżowe wyróżniamy :
Przedsiębiorstwa
 rolnicze
 spożywcze
 odzieżowe
 przemysłowe (przemysł ciężki i lekki)
 wydobywcze
 transportowe
 przetwórcze

Ze względu na forme prawną wyróżniamy:
 działalność gospodarczą
 spółkę cywilną
 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 spółkę akcyjną
 spółkę jawną
 spółkę komandytową
 korporacje
 holdingi

Ze względu na poziom konkurencyjności wyróżniamy:
 monopole
 duopole
 oligopole.

Monopolem nazywamy przedsiębiorstwo, które nie posiada na danym rynku konkurencji na określone dobro.
Duopolem nazywamy przedsiębiorstwo posiadające niewielką ilość konkurencji, oligopolem określamy przedsiębiorstwo znajdujące się na rynku wzmożonej konkurencji.

PODAŻ I JEGO REAKCJE NA ZMIANĘ CENY. 11 październik 2006

Podaż jest miarą oferowanego w określonym czasie produktu. Prawo podaży określa zależności pomiędzy ilością podaży, a ceną oferowanego produktu.
Jeżeli cena produktu się zwiększa, podaż się zwiększa. Jeżeli cena maleje, podaż maleje. Jeżeli podaż się zwiększa, cena maleje. Jeżeli podaż maleje cena rośnie. 

PRZYKŁAD.
Cena porzeczek w skupie co roku wzrasta o 50%. Sytuacja ta zachęca rolników do zakładania plantacji porzeczek. Czym bardziej cena wzrasta tym więcej rolników sadzi porzeczki.
Oznacza to, iż wzrost ceny porzeczek spowodował wzrost jej podaży.

PRZYKŁAD 2
Na rynku owoców i warzyw istnieje duża podaż porzeczek. W związku z udanymi plonami podaż porzeczki zaczyna znacznie przerastać zapotrzebowanie na nią. Z uwagi na to właściciele skupów obniżają coraz bardziej ceny jej zakupu. Zmiana ta powoduje, iż większość rolników po sprzedaży plonów rezygnuje z plantacji porzeczek. Spadek ceny spowodował spadek podaży.

Zależności pomiędzy ceną i podażą przedstawiają wykresy krzywej podaży o charakterze liniowym i nieliniowym. Na obydwu wykresach przedstawiona jest ta sama zasada: Podaż rośnie pod wpływem wzrostu ceny. Dlaczego więc krzywe wyglądają w inny sposób? Podobnie jak w przypadku popytu. Krzywa o charakterze nieliniowym odzwierciedla rzeczywistość. Krzywa o charakterze liniowym wykorzystywana jest przez ekonomistów do prezentacji zjawisk.
Jeżeli podaż na dobro ulega zmianie ze względu na cenę, punkt określający jego stan przesuwa się po krzywej podaży. Jeżeli natomiast podaż zmienia się z powodów poza cenowych punkt przesuwa się równolegle do krzywej w prawo lub w lewo. Co automatyczni powoduje przesunięcie krzywej.
RÓWNOWAGA RYNKOWA POPYTU I PODAŻY. 11 październik 2006

Równowaga pomiędzy popytem i podażą następuje wówczas gdy o określonej cenie zarówno popyt jak i podaż osiągają tą samą wartość. Jeżeli jednego czynnika jest więcej niż drugiego, mówimy iż następuje jego nadwyżka, jeżeli natomiast jest go mniej, następuje niedobór. Oznacza to, iż:
 Jeżeli popyt jest większy od podaży, sytuację tą nazywamy nadwyżką popytową. Jeżeli popyt jest mniejszy od podaży sytuację tą określamy niedoborem popytowym.
 Jeżeli podaż jest większa od popytu, sytuację tą nazywamy nadwyżką podażową. Jeżeli podaż jest mniejsza od popytu sytuację tą określamy niedoborem podażowym. 
Nadwyżkę oraz niedobór liczymy w następujący sposób:
Niedobór i nadwyżka popytu = wartość popytu - wartość podaży
Jeżeli wynik jest dodatni następuje nadwyżka popytu. Jeżeli wynik jest ujemny następuje niedobór popytu.
Niedobór i nadwyżka podaży = wartość podaży - wartość popytu
Jeżeli wynik jest dodatni następuje nadwyżka podaży. Jeżeli wynik jest ujemny następuje niedobór podaży. Punkt w którym dochodzi do równowagi, na wykresie oznaczamy symboliczną literą R (R - równowaga).
Inflacja i jej rodzaje. 11 październik 2006
Inflacja jest to średni wzrost cen wszystkich dóbr w określonym czasie. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje inflacji: inflację czystą, hiperinflację, stagflację.
Przez pojęcie czystej inflacji rozumiemy specyficzną formę inflacji, charakteryzującą się równomiernym wzrostem cen na wszystkie produkty, zarówno końcowe oferowane konsumentom, jak i produkcyjne.
Hiperinflacją określamy wysoką inflację utrzymującą się przez dłuższy okres czasu.
Stagflacją nazywamy natomiast efekt występowania w jednym czasie zarówno zjawiska wysokiej inflacji jak i dużego bezrobocia. Sytuacja ta spowodowana jest głównie wstrząsem podażowym, który oznacza raptowny wzrost cen, spowodowany próbą rekompensaty strat producentów wynikłych ze wzrostu kosztów produkcyjnych.
W ogólnym ujęciu należy przyznać, iż inflacja określana jest najczęściej mianem wroga społeczeństwa. Zmniejsza bowiem siłę nabywczą pieniądza, powoduje ubożenie społeczeństwa, przysparza wielu rozterek i problemów. Pomimo swojego częstego występowania nie zawsze jest jednak zauważalna. Podobnie jak istnieje zauważalna tendencja do nie rozpoznawania rzeczywistej jej wysokości. W trakcie analizowania dylematu inflacji należy pamiętać o tym, iż jak zostało już wcześniej wspomniane, wyróżniamy dwa rodzaje wysokości dochodów nominalne i realne. Pozycja finansowa konsumentów oraz ich finansowe możliwości zależą od realnych wysokości dochodów. Nominalne dochody oraz nominalny ich wzrost powoduje jedynie złudzenie inflacyjne.
Przez pojęcie złudzenia inflacyjnego rozumiemy nieumiejętność określenia zmian finansowych zachodzących zarówno w gospodarce jak i w jej poszczególnych ogniwach. W pierwszej formie złudzenie inflacyjne występuje wówczas gdy konsument bierze pod uwagę jedynie wzrost cen produktów, nie uwzględniając wzrostu płac rekompensujących skutki inflacyjne. W drugiej formie do złudzenie inflacyjnego dochodzi wówczas gdy następuje podwójna inflacja, czyli producenci podnoszą ceny sprzedawanych dóbr w celu rekompensaty wzrostu kosztów spowodowanych wzrostem płac, które nastąpiły jako podwyżka po inflacyjna
.
PRZYKŁAD 1.
Na rynku nastąpiła inflacja o 5%. Wzrost płac pracowników również nastąpił o 5%. Oznacza to, iż na rynku zachowana została równowaga zachodzących zmian finansowych. Mimo to, niektórzy z pracowników czują się zdruzgotani zmianami cen uważając, iż na pewne dobra nie będą mogli sobie teraz pozwolić. Sytuacja ta oznacza, iż w ich przypadku nastąpiło zjawisko złudzenia inflacyjnego. 

PRZYKŁAD 2.
Na rynku nastąpiła inflacja o 7 %. W celu zachowania wartości realnej płac, nastąpił również wzrost wynagrodzeń. Sytuacja ta spowodowała, iż pracodawcy odczuli de stabilność finansową. Z tego powodu zaczęli ponownie podnosić ceny swoich wyrobów. Pracownicy, którzy otrzymali wzrost wynagrodzeń poprzestawali w przeświadczeniu, iż ich straty zostały wyrównane. Jednakże w rzeczywistości podwójna inflacja spowodowała zmniejszenie się realnych płac, pomimo iż płace nominalne wzrosły. Odczucie pracowników usatysfakcjonowanych wzrostem płac, również nazywamy zjawiskiem złudzenia inflacyjnego.

ANALIZA ALTMANA 11 październik 2006

Analiza Altmana jest analizą kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ocenia możliwości i zagrożenia przedsiębiorstwa. Stosowana jest głównie przez banki inne instytucje finansowe, sprawdzające sytuację finansową swoich klientów. Wykorzystywana jest również przez niektóre firmy dbające o swoją przyszłość, stosujące rozliczenia księgowe w oparciu o pełną rachunkowość. Niestety nie wykorzystuje się jej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Powodem tego jest okrojony system informacyjny, świadczący o poziomie firmy. Przedsiębiorstwa prowadzące okrojoną księgowość, nie są w stanie ukazać, rzeczywistej pozycji finansowej firmy. Spowodowane jest to faktem, iż uproszczona księgowość polega na wykorzystywaniu, jedynie wybranych elementów rachunku zysków i strat. Prowadzi to, do braku możliwości, „uchwycenia” wartości aktywów i kapitałów własnych firmy. Można domniemać, iż ten sam problem tkwi, w częstym braku możliwości kredytowania, firm prowadzących uproszczoną księgowość. Pełna księgowość daje pełen efekt. Skrócona księgowość ogranicza możliwości. Analiza Altmana jest metodą dogłębną i pełnowartościową. Z tego powodu, wymaga precyzyjnych danych o firmie.
Bilans w instytucjach ubezpieczeniowych. 11 październik 2006

Bilans jest sprawozdaniem finansowym, które stanowi syntetyczne zastawienie majątku zakładu ubezpieczeń i źródeł jego finansowania na określony moment i w określonej formie. Bilans dzieli się na dwie części: aktywa i pasywa. Aktywa są to środki gospodarcze wykorzystywane firmy ubezpieczeniowe. Należą do nich środki rzeczowe (trwałe) oraz środki ujmowane jedynie wartościowo (środki pieniężne, należności, lokaty). Najważniejszą ich cechą jest płynność, czyli możliwość szybkiej zamiany na gotówkę. Pasywa składają się z własnych i obcych źródeł finansowania majątku, ujmowanych jedynie w ujęciu wartościowym. Wszystkie aktywa łącznie muszą znajdować odbicie w pasywach, natomiast różnica obu stron bilansowych zawsze równa się zeru.

aktywa ogółem = pasywa ogółem
aktywa ogółem - pasywa ogółem = 0 


Aktywa
A. Wartości niematerialne i prawne
B. Lokaty
C. Lokaty funduszów ubezpieczeń na życie na rachunek i ryzyko ubezpieczającego
D. Należności i roszczenia
E. Inne składniki majątku
F. Rozliczenia międzyokesowe czynne 

Pasywa
A. Kapitały własne
B. Zobowiązania podporządkowane
C. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe
D. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeśli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający
E. Pozostałe rezerwy
F. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów
G. Pozostałe fundusze i zobowiązania specjalne
H. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów

Bilans jako analiza wyników finansowych działalności. 11 październik 2006

Bilans jest najbardziej rozpowszechnioną metodą analizy finansowej przedsiębiorstwa lub prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej. Sporządzany jest w celu zestawienia informacji na temat majątku firmy i jego źródeł finansowania. Stosuje się go zarówno w przypadku dużych firm jak i w rozliczeniach małych i mikro przedsiębiorstw. W zależności od sytuacji i zapotrzebowania przybiera różne formy. Podstawową i niezmienną jego formą jest dwuskładnikowość. Bilans składa się bowiem z dwóch części. Pierwsza część to aktywa. Druga część to pasywa. 
Aktywami nazywamy wszystkie elementy wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa. Dzielą się głównie na środki trwałe i środki obrotowe. Do środków trwałych zaliczamy: budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu. Majątkiem obrotowym nazywamy natomiast: produkty handlowe, towar produkcyjny oraz wartości niematerialne takie jak należności z tytułu praw własności, zaliczki, należności, inwestycje.
Pasywami określamy źródła pochodzenia kapitału firmy oraz zakupu majątku. Składają się z kapitałów własnych i obcych. Kapitał własny składa się pod kategorii. W spółkach akcyjnych należą do niego:
1. Kapitał akcyjny uprzywilejowany oraz kapitał akcyjny zwykły.
2. Kapitał zapasowy
3. Zyski zakumulowane 
W spółkach z o.o. w skład kapitału własnego wchodzą: udziały oraz kapitał zakładowy. 

Aktywa 
1. Majątek trwały
2. Majątek obrotowy
3. Należności 

Pasywa
1. Kapitał własny
2. Kapitał obcy 

Bilans jako analiza wyników finansowych działalności. 11 październik 2006
Bilans jest najbardziej rozpowszechnioną metodą analizy finansowej przedsiębiorstwa lub prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej. Sporządzany jest w celu zestawienia informacji na temat majątku firmy i jego źródeł finansowania. Stosuje się go zarówno w przypadku dużych firm jak i w rozliczeniach małych i mikro przedsiębiorstw. W zależności od sytuacji i zapotrzebowania przybiera różne formy. Podstawową i niezmienną jego formą jest dwuskładnikowość. Bilans składa się bowiem z dwóch części. Pierwsza część to aktywa. Druga część to pasywa. Aktywami nazywamy wszystkie elementy wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa. Dzielą się głównie na środki trwałe i środki obrotowe. Do środków trwałych zaliczamy: budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu. Majątkiem obrotowym nazywamy natomiast: produkty handlowe, towar produkcyjny oraz wartości niematerialne takie jak należności z tytułu praw własności, zaliczki, należności, inwestycje.
Pasywami określamy źródła pochodzenia kapitału firmy oraz zakupu majątku. Składają się z kapitałów własnych i obcych. Kapitał własny składa się pod kategorii. W spółkach akcyjnych należą do niego:
1. Kapitał akcyjny uprzywilejowany oraz kapitał akcyjny zwykły.
2. Kapitał zapasowy
3. Zyski zakumulowane 
W spółkach z o.o. w skład kapitału własnego wchodzą: udziały oraz kapitał zakładowy. 
Istota analiz finansowych 11 październik 2006

Analizy finansowe odgrywają ogromną rolę w działalności każdego przedsiębiorstwa. Są głównym wskaźnikiem opłacalności prowadzonej działalności. Ukazują szanse i zagrożenia związane z prowadzonymi inwestycjami. Zasadniczym ich celem jest badanie stanu firmy, jej rentowności, perspektyw. Są podstawą do podejmowania głównych decyzji biznesowych, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Odpowiadają na pytania: Jak było? Jak jest? Jak będzie?
W prawidłowo skonstruowanym zestawieniu analiz wyróżniamy dwie zasadnicze części: opisową i sprawozdawczą. W części opisowej umieszczamy prezentację głównych osiągnięć przedsiębiorstwa z ostatniego okresu sprawozdawczego oraz najistotniejsze uwarunkowania kształtujące przyszłość przedsiębiorstwa. W części sprawozdawczej powinno znaleźć się zestawienie profesjonalnie wykonanych analiz finansowych.
Do podstawowych analiz finansowych wykorzystywanych w każdym przedsiębiorstwie stosującym pełną księgowość należą: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Sporządzane są najczęściej na dzień 31 grudnia i obejmują cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem analizy porównawczej stanów z początku i z końca roku. Analizy te wykonywane są dla potrzeb rozliczeniowych przedsiębiorstwa z Urzędem Skarbowym. W innych terminach sporządzane są na życzenie głównych decydentów czyli dyrekcji lub właścicieli przedsiębiorstwa. Przyczyny sporządzania analiz finansowych w nietradycyjnych terminach mogą być różnorodne. Analizy mogą być sporządzane na przykład w celach kontroli finansowej firmy, sprawdzenia działań pracowników jak również w celu prezentacji firmy w banku lub przez potencjalnych inwestorem.
Zadanie z treścią. 11 październik 2006
Popyt na dobro A w okresie 1 wynosił 60 szt przy cenie 15 PLN. Kiedy cena zmalała do 10 popyt wzrósł do 80. Przy spadku ceny do 5 popyt wzrósł do 100. Określ jak będzie kształtować się popyt prze cenie 20. Narysuj krzywą popytu o charakterze liniowym. Jak będzie kształtować się podaż jeżeli za punkt równowagi przyjmiemy punkt R o współczynnikach 20-cena i 40-popyt, a przy cenie 55 PLN podaż szacuje się na 75 szt. Narysuj krzywą podaży o charakterze liniowym. Co się stanie z krzywymi jeśli popyt i podaż wzrosbą o 15 szt prz zachowaniu ceny dotychczasowej. Co się stanie z krzywymi jeśli popoyt i podaż zmaleje o 20 sztuk od pierwotnej ilości. Wykreśl zmiany na wykresie. Kiedy nastąpi nadwyżka popytu i podaży dla ceny 25 i 17,5.
Pytania egzaminacyjne z gospodarki i gospodarowania (poprawione) 09 październik 2006
1. Wymień i omów min. trzy rodzaje rynków.
2. Omów jakie zachodzą zależności pomiędzy popytem, podaż i ceną.
3. Dokonaj analizy bezrobocia oraz skutecznoście jego zwalczania.
4. Co to jest inflacja i jakie znasz jej rodzaje. Omów przedstawiane zagadnienia.
5. Porównaj kształtowanie się i funkcjonowanie gospodarek: socjalistycznej i wolnorynkowej.
6. Omów poznane rodzaje kształtowania się cen w gospodarkach: wolnorynkowej i socjalistycznej.
7. Kiedy następuje równowaga, nadwyżka lub niedobór popytu i podaży.
8. Jakie znasz rodzaje cen, kosztów i zysków. Omów ich zagadnienia oraz wytłumacz sposoby ich liczenia.
9. Co oznacza pojęcie gospodarki towarowo-pieniężnej i na czym polega jej funkcjonowanie.
10. Omów strukturę kredytową w polsce i jej znaczenie dla społeczeństwa, sektora przedsiębiorstw oraz gospodarki krajowej.
11. Omów regulatory kształtujące działania gospodarki wolnorynkowej.
12. Jakie znasz sposoby zwalczania bezrobocia i jakie są ich skutki.
13. Jakie znasz sposoby zwalczania inflacji.
14. Co to jest bezrobocie i jakie znasz jego rodzaje.
15. Narysuj Krzywą Philipsa i wytłumacz co ona oznacza.
16. Na czym polega polityka fiskalna państwa.
17. Omów jak działa system pieniężno-kredytowy państwa.
18. Wytłumacz jakie zachodzą różnice i podobieństwa pomiędzy bankami oraz instytucjami parabankowymi.
19. Jakie znasz rodzaje banków i instytucji parabankowych. Wymień i omów zagadnienia.
20. Omów główne priorytety gospodarki Unii Europejskiej.
21. Jakie rozróżniamy rodzaje elastyczności popytu i podaży oraz co one oznaczają.
22. Jakie wyróżniamy obszary integracji europejskiej. Omów jeden z nich.
23. Omów poznane formy zatrudnienia i omów je.
24. Omów rodzaje poznanych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
25. Na czym polega swoboda przepływu usług, osób, kapitału i towarów w Unii Europejskiej.
26. Nakie znasz rodzaje działalności gospodarczej i na czym polega ich działalność.
27. Jakie znasz formy prawne działalności firm.
28. Co oznacza pojęcie rynku kapitałowego.
29. Omów pojęcia rynków ziemi, zasobów naturalnych oraz pracy.
30. Co to jest oligopol, monopol i duopol. Wyjaścij pojęcia i struktury ich działania.
31. Jakie są korzyści i straty wynikacjące z bezrobocia oraz czy można je zlikwidować zupełnie.
32. Jakie są mocne i słabe strony inflacji występującej na rynku.
33. Jakie wyróżniamy funkcje budżetu państwa.
34. Czym się różni bank centralny od komercyjnego. Omów jeden z ich.
35. Co to jest produkt, dobro, cena. Jakie znasz ich rodzaje.
36. Wymień i omów zadania i działania banków.
37. Co to jest giełda i w jaki sposób funkcjonuje.
38. Czym się różnią średnie i małe przedsiebiorstwa od dużych. Omów sposoby ich działania.
39. Co oznacza Polityka Monetarna.
40. Co oznacza PKB, PKN, PNB, PNN.
41. Co to jest deflator i jak go liczymy.
42. W jaki sposób liczymy wysokość inflacji j jak ją określamy.
43. Jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy PKB, PNB.
44. Co to jest popyt i podaż. Wymień różnice i podobieństwa.
45. Omów funkcje cen.
46. Omów zasady kształtowania się cen.
47. Wymień i omów podmioty funkcjonujące w obecnej gospodarce.
48. Co to jest deflacja i jakie są jej skutki.
49. Co oznaczają konkurencja doskonała i niedoskonała.
50. Wymień i omów rodzaje podmiotów występujących w gospodarce.
51. Co to jest rynek i jakie znasz jego rodzaje.
52. Co to jest gospodarka. Dokonaj podziału na jej sektory.
53. Omów pojęcia inflacji kosztowej, popytowej i strukturalnej.
54. Wymień i omów funkcje pracy.
55. Omów jakie znasz rodzaje podatków.
56. Co to są transfery i na czym polegają.
57. Jakie znasz rodzaje banków. Omów co najmniej jeden.
58. Omów zagadnienie rynku pracy.
59. Omów pojęcia popytu i podaży na pracę.
60. Omów dowolny, wybrany przez ciebie temat. Pytania egzaminacyjne z przedsiębiorczości 09 październik 2006
Praca pisemna rękopis, do wyboru jeden z tematów:
Wpływ działalności przedsiębiorstw na dowolnie wybrany sektor.
Zakładanie i prowadzenie firmy w dowolnie wybranym sektorze. 

Pytania:
1. Co to jest przedsiębiorczość i kogo nazywamy przedsiębiorcą
2. Jakie poznałeś typy charakteru i dlaczego ich znajomość ma istotne znaczenie. Dokonaj klasyfikacji.
3. Jakimi cechami powinien charakteryzować sie lider.
4. Podaj przyczyny stresu i sposoby jego zwalczania.
5. Jaka jest rola menadżera w firmie.
6. Wykonaj analizę SWOT dla ideału przedsiębiorcy.
7. Wykonaj analizę swot własnej osobowości.
8. Jakie znaczenie dla przedsiębiorcy ma umiejętność dokonywania własnej analizy oraz wyznaczania sobie celów.
9. Co to jest motywacja i jakie znasz jej rodzaje.
10. Wymień i omów fazy tworzenia zespołu.
11. Jakie znasz rodzaje pracy.
12. Wymień i omów umowy cywilnoprawne oraz ich zastosowanie.
13. Wymień i omów umowy o pracę oraz ich zastosowanie.
14. Jakie zachodzą związki pomiędzy popytem, podażą i ceną. Dlaczego jest to istotne dla przedsiębiorcy.
15. Kiedy zachodzi równowaga, niedobór i nadwyżka popytu lub podaży.
16. Wymień i omów instytucje finansowe odgrywające istotną rolę w działalności pzedsiębiorcy.
17. Omów i podaj różnice i podobieństwa rynków kapitałowego i rynku finansowego.
18. Co to są rynek finansowy, rynek kapitałowy i rynek pieniężny.
19. Co to jest rynek pracy. Jakie występuja na nim zjawiska.
20. Co to jest cena i jakie znasz jej rodzaje.
21. Wymień i omów poznane style kierownia.
22. Jak się kształtuje struktura potrzeb ludzkich.
23. W jaki sposób oblicza się cenę sprzedaży.
24. Czym się różnią przychody od zysków. Jak się je liczy.
25. Co to koszty, jakie znasz ich rodzaje i w jaki sposób się je liczy.
26. Co to jest PKB i PKN, czym się od siebie różnią. Jaki wpływ ma na nie przedsiębiorca.
27. Co to jest PNB i PNN, czym się od siebie różnią. Jaki wpływ ma na nie przedsiębiorca.
28. Co to jest inflacja i czym różni sie od deflacji.
29. Co to jest bezrobocie i jakie jego typy wyróżniamy.
30. Jakie wyróżniamy rodzaje prawne przedsiębiorstw.
31. Wymień czynniki wpływające na wybór formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa.
32. Czym się różni prowadzenie działalności gospodarczej od sp. z o.o.
33. Dokonaj klasyfikacji kapitału przedsiębiorstwa.
34. Co to jest bilans i jakie jest jego zastosowania.
35. Wymień i omów analizy finansowe wymagane w przedsiębiorstwach na koniec roku.
36. Co to jest rachunek zysków i strat.
37. Od czego zależy sukces lub niepowodzenie dzałalności przedsiębiorstwa.
38. Wymień różne formy zatrudnienia.
39. Wymień i omów poznane formy prawne spółek.
40. Co to jest konkurencja.
41. Podaj i omów poznane rodzaje konkurencji.
42. Jak zakłada się firmę.
43. Czy konkurencja jest zjawiskiem negatywnym czy pozytywnym dla przedsiębiorstwa. Uzasadnij wypowiedź.
44. Od czego zależą wyniki finansowe firmy.
45. Porównaj spółkę z o. o. ze spółką akcyjną.
46. Porównaj działalność gospodarczą ze sp. cywilną
47. Scharakteryzuj system zabezpieczeń emerytalnych.
48. Scharakteryzuj system rent.
49. Dokonaj klasyfikacji ubezpieczeń.
50. Omów zasady pracy w zespole.
51. Zdefiniuj ryzyko w działalności przedsiębiorstwa.
52. Scharakteryzuj proces kierowania.
53. Wymień i omow funkcje kierownicze.
54. Dlaczego ryzykowne przedsięwzięcia są bardziej opłacalne.
55. Wymień i omów sposoby rekrutacji pracowników.
56. Scharakteryzuj rodzaje kryzysu w przedsiębiorstwie.
57. Schrakteryzuj czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie działalności.
58. Wymień zadania samorządu terytorialnego.
59. Wymień ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.
60. Omów dowolnie wybrany temat.

Literatura polecana:

Ekonomia:   
Ekonomia; Beg - trzy części: mikroekonomia, makroekonomia, ćwiczenia
Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku; Elbert V. Bowden
Encyklopedia biznesu; pod red. W. Pomykało

Psychologia:  
Podstawy psychologii; W. Szewczuk
Inteligencja emocjonalna; D. Goleman

Biznes: 
ABC small business'u; W. Markowski
Umowy cywilnoprawne; S. Żaro
               

Wyszukiwanie
Wyszukaj w tym blogu:
Fraza:
Od kalendarz do kalendarz
 
Zobacz serwisy INTERIA.PL